Polityka prywatności

ckiegoZ dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -określane popularnie jako „RODO”.

W związku z tym faktem informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

Administratorem danych osobowych jest firma Ryszard Strama Stramex ul. Piaseckiego 24/6, Nip: 7361039487 siedziba w Zakopanem, adres poczty elektronicznej: biuroaparthost@gmail.com, numer telefonu +48 504 504 765

Ryszard Strama prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stramex (adres miejsca prowadzenia działalności, ul. Piaseckiego 24/6, 34-500 Zakopane) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Burmistrza miasta Zakopane, NIP 7361039487

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów łączących Państwa Ryszard Strama Stramex( podstawa przetwarzania art.6 ust.1 lit.b), w szczególności świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym dostarczania zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. b)

Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, jak również ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku, kiedy istnieje podejrzenie naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa z firmą Ryszard Strama Stramex ul. Kasprusie 6, Nip: 7361039487 siedziba w Zakopanem,
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi prawami, kiedy to obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów